Algemene Voorwaarden Van:

Beeldengieterij Het Schippertje B.V. H.O.D.N. Ornamentengieterij Het Schippertje.

Celsiusstraat 11
3846 BK Harderwijk
Inschrijfnummer K.v.K.: 08082745

Artikel 1: Toepasselijkheid, Definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop evenals op alle overeenkomsten van opdracht tot het vervaardigen van zaken en/of het uitvoeren van werkzaamheden van Beeldengieterij Het Schippertje B.V. h.o.d.n. Ornamentengieterij Het Schippertje, gevestigd te Harderwijk, hierna te noemen: “Het Schippertje”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het produceren van (maatwerk)zaken of het verrichten van werkzaamheden.
6. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Het Schippertje uit voorraad te leveren zaken als zaken die in opdracht worden vervaardigd (met name gipsornamenten), tenzij in een bepaling uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze bepaling alleen ziet op laatstgenoemde zaken.
7. Onder “materialen” wordt verstaan: de door Het Schippertje bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken en/of door de wederpartij hiervoor verstrekte of te verstrekken materialen, onderdelen of grondstoffen.
8. Onder “documenten” wordt verstaan: de door Het Schippertje te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
9. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Het Schippertje en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod, Offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van Het Schippertje is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Het Schippertje het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Het Schippertje niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Het Schippertje het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Het Schippertje zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Het Schippertje en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Het Schippertje worden geretourneerd.
7. Het Schippertje heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.
8. Indien de wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaardt, moet hij op eerste verzoek van Het Schippertje alle bij dit aanbod of deze offerte geleverde documenten aan Het Schippertje retourneren.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Het Schippertje heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Het Schippertje schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Het Schippertje is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Het Schippertje – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, Prijzen, Tarieven

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Het Schippertje de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vaste vergoeding.
3. Het Schippertje heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Het Schippertje en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4. Indien partijen uitvoering van de opdracht op uurtarief zijn overeengekomen, zal Het Schippertje de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Het Schippertje.
5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Het Schippertje het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Het Schippertje bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Het Schippertje (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, heeft Het Schippertje het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Het Schippertje heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Het Schippertje er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling Derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Het Schippertje vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen Van De Wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door Het Schippertje gewenste wijze aan Het Schippertje ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Het Schippertje verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. hij alle materialen, waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan Het Schippertje ter beschikking stelt;
d. indien (een deel van) de opdracht op locatie van de wederpartij moet worden uitgevoerd, Het Schippertje op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie en deze locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden of leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Het Schippertje hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f. de werklocatie in zodanige staat is dat Het Schippertje ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
g. Het Schippertje tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken, materialen en hulpmiddelen;
h. Het Schippertje op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Het Schippertje gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
i. Het Schippertje vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
j. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
k. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Het Schippertje opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
l. op de werklocatie de door Het Schippertje en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
m. Het Schippertje vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van inpandige kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Het Schippertje voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en apparatuur die Het Schippertje tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
4. Het Schippertje zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het Schippertje zal alle van de wederpartij ontvangen infor­matie en bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Het Schippertje is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Het Schippertje of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Het Schippertje verstrekte documenten en bestanden.
5. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Het Schippertje het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Het Schippertje nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Het Schippertje om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (Op)Leveringstermijn

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Het Schippertje de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze prestatie alsnog te leveren.
2. Het Schippertje is gerechtigd tot levering of uitvoering van de opdracht in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Het Schippertje verlaten of Het Schippertje aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Het Schippertje te bepalen wijze. Het Schippertje is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Het Schippertje, maar voor rekening van de consument.
7. Indien Het Schippertje de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft Het Schippertje het recht deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Het Schippertje binnen een door Het Schippertje te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Het Schippertje heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Het Schippertje een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Het Schippertje alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8: Voortgang, Uitvoering Overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de opdracht en/of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Het Schippertje niet tijdig alle noodzakelijke informatie en/of materialen van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Het Schippertje niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Het Schippertje recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft Het Schippertje het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Het Schippertje spant zich in de overeengekomen opdracht en overige leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Het Schippertje het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Het Schippertje is verplicht de opdracht en/of leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Het Schippertje moet de opdracht en/of leveringen zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
5. Het Schippertje moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Het Schippertje en zij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Indien de wederpartij wijzigingen in de overeengekomen opdracht en/of overige leveringen wenst, zal Het Schippertje de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de opdracht en/of overige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Het Schippertje met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Het Schippertje zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Het Schippertje in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
8. Indien partijen zijn overeengekomen dat Het Schippertje proefmodellen (samples) van de in opdracht te vervaardigen zaken aan de wederpartij ter goedkeuring zal voorleggen, zal de wederpartij deze proefmodellen steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Het Schippertje kenbaar maken. Het Schippertje kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring ten aanzien van de definitieve versie van een proefmodel ondertekend.
9. Indien Het Schippertje in al goedgekeurde proefmodellen nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Het Schippertje het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9: Meer- En Minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Het Schippertje en de wederpartij overeengekomen worden. Het Schippertje is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Het Schippertje – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering En Goedkeuring Bij Opdrachten

1. Ten aanzien van de door Het Schippertje in opdracht te vervaardigen zaken is Het Schippertje gehouden de wederpartij mee te delen dat de opdracht is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn.
2. De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze vervolgens ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na genoemde ter beschikking stelling van de zaken niet heeft gereclameerd bij Het Schippertje of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze zaken.
5. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken of het resultaat van de werkzaamheden, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Het Schippertje is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de zaken of de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11: Klachten En Retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Het Schippertje melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
2. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in het voorgaande lid, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
3. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de toepasselijke garantietermijn – schriftelijk aan Het Schippertje worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
4. Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan Het Schippertje is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke of overeengekomen garantie.
5. Bestelde zaken, niet zijnde de zaken die in opdracht zijn vervaardigd, worden in de bij Het Schippertje voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Het Schippertje. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij moet Bandtransport in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Bandtransport verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Bandtransport ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Het Schippertje te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

1. Het Schippertje zal er voor zorgen dat de overeengekomen opdrachten en overige leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van de geleverde zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Het Schippertje staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Het Schippertje zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hiervan verstrekt over de eigenschappen van deze materialen. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Het Schippertje zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Het Schippertje slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken of werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zal Bandtransport – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Het Schippertje. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Het Schippertje gegeven garanties aanvaardt Het Schippertje geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Het Schippertje alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Het Schippertje voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Het Schippertje aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Het Schippertje altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Het Schippertje gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Het Schippertje beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet Het Schippertje uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Het Schippertje de opdracht dient uit te voeren of de leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Het Schippertje niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Als de wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is Het Schippertje verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor de invloed die deze materialen hebben op het eindresultaat.
9. Het Schippertje is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Het Schippertje verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten, onvolledigheden of gebreken in de door of namens de wederpartij aan Het Schippertje verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
f. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Het Schippertje adviseerde en/of gebruikelijk is;
g. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
h. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Het Schippertje.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Het Schippertje uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Het Schippertje of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Het Schippertje de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14: Betaling

1. Het Schippertje mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Het Schippertje een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Het Schippertje bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. Het Schippertje geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Het Schippertje de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Het Schippertje de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Het Schippertje eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt Het Schippertje eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van Het Schippertje niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Het Schippertje heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Het Schippertje behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan Het Schippertje heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van/ de vergoeding voor de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet Het Schippertje direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Het Schippertje bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Het Schippertje op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Het Schippertje een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Het Schippertje en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Het Schippertje op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 16: Intellectuele Eigendomsrechten

1. Het Schippertje is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Het Schippertje in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Het Schippertje voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer dat:
a. de wederpartij de door Het Schippertje geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Schippertje;
b. de wederpartij de door Het Schippertje geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Schippertje.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Het Schippertje verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Het Schippertje door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Het Schippertje voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17: Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid E.D.

1. Het Schippertje heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Het Schippertje, heeft Het Schippertje het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Het Schippertje wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Het Schippertje, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Het Schippertje.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Het Schippertje zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Het Schippertje en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Het Schippertje tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, Opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Het Schippertje een door Het Schippertje nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Het Schippertje gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Het Schippertje heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen of de al in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Het Schippertje voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. Het Schippertje heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment verrichte werkzaamheden en leveringen evenals de gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Het Schippertje deze bij de wederpartij in rekening brengen. Het Schippertje mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Het Schippertje het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Het Schippertje vergoeden.

Artikel 20: Toepasselijk Recht/Bevoegde Rechter

1. Op de tussen Het Schippertje en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Het Schippertje is gevestigd, zij het dat Het Schippertje altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Het Schippertje. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Het Schippertje schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Het Schippertje het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.